?

Log in

eindelijk - Mjornirrs leven [entries|archive|friends|userinfo]
mjornirr

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

eindelijk [May. 9th, 2004|04:56 pm]
mjornirr
[mood |contentcontent]
[music |Faithless - Buddha Bar]

DAAR WAS IK WEER! het is even geleden, maar eindelijk maar toch ben ik weer aan het schrijven op mijn LJ. Gisteren met Saphira Fear&Lothing gekeken. wat n brillante film! ksnap em nog niet helemaal maar ik ben er nu al verliefd op. kan niet wachten op de Rum Diaries.
oh shit, my big ass brother just entered. my dad picked him up so he can do some computerthings for his school. good for him but it meens I have to go. bummer.
linkReply