?

Log in

KUT - Mjornirrs leven [entries|archive|friends|userinfo]
mjornirr

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

KUT [Mar. 26th, 2004|07:01 pm]
mjornirr
[mood |crappycrappy]
[music |Marcy Playground: Cloak Of Elvenkind]

grote griebels kutterdekutkut! heb ik bijna iedereen verteld dat mn feessie volgende week is, hoor ik ineens van Jitske dat Aleid dan jarig is, op 3 april! ik heb Leidje geprobeerd te bellen, maar ik heb haar nog niet bereikt. Dan kunnen we ff afspreken wat we gaan doen, of zij haar feessie vrijdag kan houden ofzo, omdat iedereen nu al dingen aan t regelen is voor dan. KUT! en dan ook nog frans! ik heb nu in iedergeval het antwoordenboekje gekopieerd en HJ z'n boeken, zodat ik zo kan gaan beginnen met lijsten maken die ik moet leren. morgen toch werken omdat ik geen vervanging kan regelen, ik lijd! maar ach, er zijn er altijd die het moeilijker hebben, maar nu is het heel even mijn beurt te klagen. bahkutshitterdefuckfuck. nu bezig met frans
linkReply

Comments:
[User Picture]From: azaza
2004-03-26 04:58 pm (UTC)
altijd rustig blijven ;)
kus
(Reply) (Thread)